การฝึกร่วมผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๔
Post : Monday 10 February 2014-18:21:54
   วันนี้ วันที่ 12 ก.พ. เวลา 18:28 น.กองทัพภาคที่ 3 พร้อมแล้วสำหรับการฝึกของมิตรประเทศ ภายใต้รหัส การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2014 
          นับเป็นปีที่ 33 แล้ว ที่กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการฝึกคอบร้าโกลด์ในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นการฝึก   แบบ HEAVY YEAR เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก โดยจะมี 7 ประเทศหลัก ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย และประเทศที่ส่งทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกอีก 11 ประเทศ 
           ปีนี้จะจัดการฝึกระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ ซึ่งกองทัพไทย โดยกองทัพภาคที่ 3 ก็พร้อมแล้ว ในการจัดกำลังไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ โดยมีพื้นที่การฝึกที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และสนามฝึกยุทธวิธี กองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้ มีการเคลื่อนย้ายกำลังพล พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่แล้ว รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การฝึก ทั้งที่โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนบ้านตะแบกงาม  อำเภอบางระกำ และโรงเรียนวัดท่าตะเคียน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม จนถึงขณะนี้ คืบหน้าไปแล้ว 65 เปอร์เซ็นต์     
 
ที่มาของข่าว   :  ททบ.5         
ข่าวที่เกี่ยวข้อง